Nghĩa của từ: retrogression

* tv.
chuyển động ngược

Nghĩa trong từ điển StarDict:

retrogression /,retrou'gresʃn/
* danh từ
 - (như) retrogradation
 - sự lùi lại, sự giật lùi, sự đi ngược lại
 - sự suy yếu, sự trở thành xấu hơn
Động từ BQT - Android App