Nghĩa của từ: reversal

*
quay ngược hướng, sự nghịch đảo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

reversal /ri'və:səl/
* danh từ
 - sự đảo ngược (hình ảnh, câu...)
 - (nghĩa bóng) sự thay đổi hoàn toàn, sự đảo lộn, sự lật ngược
 - (pháp lý) sự huỷ bỏ, sự thủ thiêu (một bản án)
 - (kỹ thuật) cơ cấu đảo chiều
Động từ BQT - Android App