Nghĩa của từ: reversible process

* xib.
quá trình khả nghịch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App