Nghĩa của từ: reverson of a series

* gt.
sự tìm chuỗi nghịch đảo của một chuỗi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App