Nghĩa của từ: rewrite

*
viết lại, chép lại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

rewrite /'ri:'rait/
* ngoại động từ rewritten /'ri:'ritn/, rewrote /'ri:'rout/
 - viết lại, chép lại
 - viết lại theo một hình thức khác
Động từ BQT - Android App