Nghĩa của từ: rheonomous constraint

* Cơ.
liên kết không ngừng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error