Nghĩa của từ: rheostat

* vl.
cái biến trở

Nghĩa trong từ điển StarDict:

rheostat /'ri:əstæt/
* danh từ
 - (điện học) cái biến trở
Động từ BQT - Android App