Nghĩa của từ: rhomb

*
hình thoi, hình quả trám

Nghĩa trong từ điển StarDict:

rhomb /rɔm/
* danh từ
 - (toán học) hình thoi
 - (khoáng chất) tinh thể hình thoi
Động từ BQT - Android App