Nghĩa của từ: rhomboid

*
hình tà hành (mà không phải là chữ nhật hoặc hình thoi)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

rhomboid /'rɔmbɔid/
* danh từ
 - (toán học) hình thoi
 - (giải phẫu) cơ thoi
* tính từ+ (rhomboidal) /rɔm'bɔidəl/
 - có hình thoi; giống hình thoi
=rhomboid muscle+ cơ (hình) thoi
Động từ BQT - Android App