Nghĩa của từ: rhombus

*
hình thoi, hình quả trám

Nghĩa trong từ điển StarDict:

rhombus /'rɔmbəs/
* danh từ, số nhiều rhombi /'rɔmbai/, rhombuses /'rɔmbəsiz/
 - (toán học) hình thoi
Động từ BQT - Android App