Nghĩa của từ: right invariant

*
bất biến phải

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App