Nghĩa của từ: right inverse

*
nghịc đảo phải

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App