Nghĩa của từ: right-hand adder

*
bộ cộng bên phái (bộ cộng hàng thấp)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App