Nghĩa của từ: right-hand screw rule

* vl.
quy tắc văn nút chai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App