Nghĩa của từ: rigid

*
cứng rắn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

rigid /'ridʤid/
* tính từ
 - cứng
 - (nghĩa bóng) cứng rắn, cứng nhắc
=rigid principles+ nguyên tắc cứng rắn
=rigid discipline+ kỷ luật cứng nhắc
Động từ BQT - Android App