Nghĩa của từ: rigid body

* vl.
vật rắn (tuyệt đối)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error