Nghĩa của từ: rigid frame

* Cơ.
dàn cứng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App