Nghĩa của từ: rigidity

*
tính cứng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

rigidity /ri'dʤiditi/
* danh từ
 - sự cứng rắn, sự cứng nhắc
 - sự khắc khe, sự nghiêm khắc
Động từ BQT - Android App