Nghĩa của từ: ring of convergence

* hh.
vành khăn hội tụ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App