Nghĩa của từ: ring-like space

* top.
không gian giống vành

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error