Nghĩa của từ: ring-shaped

*
có hình vành

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ring-shaped
- có hình vànhĐộng từ BQT - Android App