Nghĩa của từ: ring-type

* mt.
loại vành

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ring-type
- (máy tính) loại vànhĐộng từ BQT - Android App