Nghĩa của từ: rising characteristic

* xib
đặc trưng tăng (thêm)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App