Nghĩa của từ: risk function

* tk.
hàm mạo hiểm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App