Nghĩa của từ: robot

*
người máy, máy tự động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

robot /'roubɔt/
* danh từ
 - người máy
 - tin hiệu chỉ đường tự động
 - bom bay
 - (định ngữ) tự động
=robot plane+ máy bay không người lái
Động từ BQT - Android App