Nghĩa của từ: robotize

* xib.
tự động hóa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

robotize
- (điều khiển học) tự động hoá