Nghĩa của từ: root locus

* xib.
tốc đồ nghiệm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error