Nghĩa của từ: rooted

* top.
có gốc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

rooted /'ru:tid/
* tính từ
 - đã bén rễ, đã ăn sâu
=a deaply rooted feeling+ một tình cảm đã ăn sâu vào trong lòng
Động từ BQT - Android App