Nghĩa của từ: rotor

*
rôto

Nghĩa trong từ điển StarDict:

rotor /'routə/
* danh từ
 - Rôto, khối quay (trong một máy phát điện)
 - cánh quạt (máy bay lên thẳng)
Động từ BQT - Android App