Nghĩa của từ: round - off

* mt.
sự lấy tròn, sự làm tròn (một số)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

round - off
- (máy tính) sự lấy tròn, sự làm tròn (một số)Động từ BQT - Android App