Nghĩa của từ: ruler

*
thước

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ruler /'ru:lə/
* danh từ
 - người thống trị, người chuyên quyền; vua, chúa
 - cái thước kẻ
 - thợ kẻ giấy; máy kẻ giấy
Động từ BQT - Android App