Nghĩa của từ: saddle-point method

* gt.
phương pháp điểm yên ngựa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App