Nghĩa của từ: saddle-shaped

* hh.
hình yên ngựa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

saddle-shaped
* tính từ
 - dạng yên ngựa



Động từ BQT - Android App