Nghĩa của từ: salience

*
sự nhô lên, sự lồi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

salience /'seiljəns/ (saliency) /'seiljənsi/
* danh từ
 - chỗ nhô ra, chỗ lồi ra; nét nổi bật
 - sự nổi bật, sự rõ ràng dễ thấy
Động từ BQT - Android App