Nghĩa của từ: saltus

*
bước nhảy; dao động; điểm gián đoạn hữu hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

saltus /'sɔ:ltəs/
* danh từ
 - sự gián đoạn
 - sự chuyển biến đột ngột
Động từ BQT - Android App