Nghĩa của từ: sample point

* tk.
điểm mẫu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App