Nghĩa trong từ điển StarDict:

sampler /'sɑ:mplə/
* danh từ
 - vải thêu mẫu
 - (kỹ thuật) ống góp, cực góp
Động từ BQT - Android App