Nghĩa của từ: sampling

* tk.
sự lấy mẫu, phương pháp lấy mẫu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

sampling
* danh từ
 - sự lấy mẫu
= oil sampling+sự lấy mẫu dầu hoảĐộng từ BQT - Android App