Nghĩa của từ: sampling distrribution

* tk.
phân phối mẵu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App