Nghĩa của từ: sampling fraction

* tk.
tỷ suất lấy mẫu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App