Nghĩa của từ: sampling of attributes

*
phương pháp lấy mẫu định tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App