Nghĩa của từ: saros

* tv.
sarốt (chu kỳ nhật, nguyệt thực)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

saros
- (thiên văn) sarốt (chu kỳ nhật, nguyệt thực)Động từ BQT - Android App