Nghĩa của từ: satisfiability

* log.
tính thực hiện được, tính thỏa mãn được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

satisfiability
- (logic học) tính thực hiện được, tính thoả mãn được
 - joint s. tính thoả mãn đồng thờiĐộng từ BQT - Android App