Nghĩa của từ: saturated sublattice

* đs.
đàn con bão hòa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App