Nghĩa của từ: scalar density

* hh.
mật độ vô hướng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error