Nghĩa của từ: scalar multiplication

*
phép nhân vô hướng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App