Nghĩa của từ: scalar potential

*
thế vị vô hướng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App