Nghĩa của từ: scalar product

* hh.
tích vô hướng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App