Nghĩa của từ: scalar quantify

* vl.
lượng vô hướng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App