Nghĩa của từ: scattergram

*
biểu đồ tán xạ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

scattergram
- biểu đồ tán xạĐộng từ BQT - Android App